• Χωρίς κατηγορία

    ANNUNCIATION – ACATHIST HYMN

    3 BOOKS SALVATION and FREEDOM 1. Patristic selections for the Feast and two sermons of most prominent researcher Father MAXIMUS LAVRIOTES analyzing the heresies of contemporary theologians on the subject. 2. Analysis of the medieval icon (fresco, mosaic, portable icon, royal doors, embroidery, Panagia) from the hagiographer and cantor EVANGELOS VARDAVAKIS. 3. THE AKATHIST HYMN and the revelation of the unknown poet by the Liturgiologist EMMANUEL THEODORAKIS. Also published the original Kontakion for the Feast by ROMANOS MELODOS. 4. ANGELUS PRIMI STATUS, MODE plagal 4, from the chanting manuscript PSALTIKON (11th c.) transcribed by the musicologist IOANNIS ARVANITIS. 5. Musicological analysis of the hymns transcribed into the NEW METHOD (1814)…

  • Χωρίς κατηγορία

    ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

    3 ΒΙΒΛΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Θεολογικά κείμενα μὲ σπάνια Πατερικά κείμενα γιὰ την Ἑορτή καὶ 2 κείμενα π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ γιὰ σύγχρονες αἱρέσεις σχετικῶς μὲ τον Εὐαγγελισμό.  Ἀνάλυσις τῆς μεσαιωνικῆς παραστάσεως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (νωπογραφία, ψηφιδωτό, φορητὴ εἰκών, κέντημα, ἐγκόλπια) ἀπὸ τὸν ἁγιογράφο & πρωτοψάλτη ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ.  Ὁ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ καὶ ἡ ἀποκάλυψι τοῦ συγγραφέως του ἀπὸ τὸν Λειτουργιολόγο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ. Παραβολή μὲ τὸ αὐθεντικό κοντάκιο τοῦ ΡΩΜΑΝΟΥ.  ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣ, Ἦχος πλ. Δ´ ἀπό τὸ χειρόγραφο βιβλίο τοῦ ΨΑΛΤΙΚΟΥ (11ος αἰ.) καὶ ἡ μεταγραφή του ἀπὸ τον μουσικολόγο ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ.  Μουσικολογικὴ ἀνάλυσις τῶν ὕμνων τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μεταγραμμένους στην ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟ ἀπὸ τὸν ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΙΛΑΛΗ. ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ  Σπάνιες ἀπεικονίσεις τοῦ…